ดังนั้นชื่อเพราะสมาคมชาวประมงมีหน้าที่ในการปกป้องส่วนนี้ของการป้องกันยุคกลางนี้ไม่ได้เป็นอาคารมากที่สุดเท่าที่ผนังที่ได้รับการยกย่อง สิ่งที่คุณเห็นในวันนี้ถูกสร้างขึ้นระหว่างปีพ. ศ. 2438 และ 2445 เพื่อแทนที่กำแพงปราสาทเดิมและออกแบบมาเพื่อให้กลมกลืนกับโบสถ์ Matthias ที่อยู่ใกล้เคียง หอคอยเจ็ดแห่งของป้อมปราการ

เป็นตัวแทนของชนเผ่าฮังการีเจ็ดองค์ พวกเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้คนออกไป แต่เพื่อให้เป็นจุดชมวิว: พาโนรามาที่พวกเขาเสนอผ่านแม่น้ำ เขื่อนทั้งสองแห่งคือ – คุณเดาว่า – ยังเป็นมรดกโลกน่าทึ่ง

Categories: travel news